2 – 8 November 2015: Week of Action Against the North Wales Prison & the Prison Industrial Complex

admin events, prison industrial complex

Week of Action November EN Web

About the Week of Action

A week of action has been called to encourage people all of the UK & the world to take action against the construction of the North Wales Prison in Wrexham.

The prison will be the second largest prison in Europe, holding more than 2100 people and costing £250 million to build. Australian contractor Lend Lease was awarded the contract to build the Wrexham titan prison by the government in May 2014.

Local people have resisted the prison for over half a decade; objecting to planning applications, lobbying, going to meetings. Full planning permission was eventually granted in November 2014 despite local resistance. It is now a construction site and this place of abuse and oppression is being built as we speak.

Our aims are to resist it, slow it down and send a message to the state and the prison industry that it is not acceptable to profit from caging human beings. The Government wish to build more prisons in the UK, this is our opportunity to intervene and prevent this industry from expanding. We must take the offensive against prison expansion and the social control of our lives. We are fighting until all are free.

What is taking place?

 • Noise & solidarity demos at prisons all over the UK
 • Information nights, workshops & film showings to ignite more resistance to the prison industrial complex in the UK

The CAPE Campaign will also be supporting existing events taking place during the week including:

 • The United Families and Friends Campaign (UFFC) Annual Procession on 31 October. The UFFC is a national coalition of families and friends of those that have died in the custody of police and prison officers as well as those who are killed in immigration detention and secure psychiatric hospitals in the UK. Assemble 31 October 12Noon at Trafalgar Square for a silent procession along Whitehall followed by a noisy protest at Downing Street.

How to Get Involved

 • Contact Community Action on Prison Expansion – info@cape-campaign.org
 • Most people will be taking action locally, however we are organising transport and accommodation for people from further afield to stay in the North West. Please get in touch!
 • Tell us about something you are organising so we can help promote it

 

2 – 8 Tachwedd 2015: Wythnos o Weithredu yn Erbyn Carchar Gogledd Cymru & y Cymleth Diwydiannol Carchardai

Week of Action November WELSH Web

Am yr Wythnos o Weithredu

Dyma alwad am wythnos o weithredu i annog holl wledydd Prydain a’r byd i weithredu yn erbyn adeiladu Carchar Gogledd Cymru yn Wrecsam.

Hon bydd yr ail garchar fwyaf yn Ewrop, yn dal mwy na 2100 o fobol ac yn costio £250 miliwn i’w hadeiladu. Enillodd Lend Lease, contractiwr o Awstralia y cytundeb i adeiladu y carchar Titan yn Wrecsam gan y llywodraeth yn Mai 2014.

Mae pobl lleol wedi bod yn gwrthwynebu’r carchar ers dros hanner degawd;  yn gwrthwynebu ceisiadau cynllunio, lobio a mynd i cyfarfodydd. Caodd caniadad cynllunio llawn ei roi yn mis Tachwedd 2014 er gwaethaf y gwrthwynebiad lleol. Ar hyn o bryd mae’n safle adeiladu a mae’r man yma o drais a gorthrwm wrthi’n cael ei hadeiladu yr eiliad hon.

Rydym am ei wrthwynebu, ei arafu a gyrru neges i’r wladwriaeth a’r diwydiant carchar nad yw yn dderbynnadwy i elwa o gaethiwo pobl. Mae’r Llywodraeth yn dymuno i adeiladu rhagor o garchardai yng Ngwledydd Prydain, dyma ein siawns i atal y diwydiant yma rhag ehangu. Rhaid i ni ymosod ar ehangu carchar a’r rheolaeth cymdeithasol ganddo dros ein bywydau. Rydym yn cwffio tan bo bob un ohonom yn rhydd.

Be sy’b digwydd?

 • Protestiadau swn a cyd-sefyll ar draws gwledydd Prydain
 • Nosweithiau gwybodaeth, gweithdai a dangosiadau ffilm i gynnai rhagor o wrthynebu y cymleth diwydiant carchardai ygn ngwledydd Prydain.

Bydd yr ymgyrch CAPE hefyd yn cefnogi digwyddiandau sydd yn bodoli’n barod sydd yn digwydd yn ystod yr wythnos gan gynnwys:

 • Prosessiwn blynyddol United Families and Friends Campaign (UFFC) ar y 31ain o Hydref. Mae’r UFFC yn glymblaid cenedlaethol  o deuluoedd a ffrindiau y sawl sydd wedi marw yng ngofal yr heddlu a swyddogion carchar yn ogystal a’r sawl sydd wedi eu lladd mewn canolfanau carchardai mewnfudo (immigration detention centres) a ysbytai seiciatrig diogel (secure psyciatric hospitals) yng nghwledydd Prydain. Cwrdd am 12 ganol dydd ar y 31ain o Hydref yn Sgwar Trafalgar am brosesiwn tawel ar hyd Whitehall a wedyn protest swnllyd tu allan Stryd Downing.

Sut i Ymunno a’r Gweithgarwch

 • Bydd y mwyafrif o bobl yn gweithredu’n lleol, serch hynny rydym yn trefnu trafnidiaeth a llety i bobl aros yn y gogledd ddwyrain. Os gwelwch yn dda cysylltwch!
 • Rhowch gwybod i ni am rhywbeth rydych chi yn ei drefnu a gallwn eich helpu i’w hyrwyddo.